دیباچه دبیرستان البرز:

دبیرستان اندیشه ی البرز گناوه درسال 1384بامدیریت حاج حسین محمدی زاده تاسیس وباکادری مجرب آغازبکار کرد.گفتنی است نام دبیرستان برگرفته ازدبیرستان نمونه دولتی البرزتهران میباشد.این مؤسسه ازبدو تاسیس دارای رشته های ریاضی-فیزیک و علوم تجربی بوده وبه تازگی رشته ی ادبیات وعلوم انسانی نیز به آن اضافه شده است.

کادر اداری دبیرستان البرز:

مدیران این مجموعه به ترتیب آقایان حاج حسین محمدی زاده،سیدعلی حسینی حقیقی،محمودجمالی،حاج خداکرم شکیبی نسب وحاج علی غلامی بوده اند.گفتنی است که این گروه درطول خدمت رسانی خود ازمعاونین کارآمدی همچون آقایان غلامی وشعبانی برخوردار بوده است.تلاش مدیران این مجموعه ازابتدا براین اساس بوده که اکیپ مدرسان کارآمد را گردهم آورده وبه نحو احسن خدمت رسانی کند به همین خاطر مدرسان این مجموعه برترینهای شهرستان میباشند

چارت سازمانی دبیران:

1)دین وزندگی:آقایان ذاکری وعباسپور

2)ادبیات:آقای بویراتی

3)زبان فارسی:آقایان یوسفی،ایزذی،نوروزی و علیزاده

4)عربی:آقایان ذعاب،اکبری ونعمتی

5)زبان خارجه:آقایان عبدالحسین دشتی نژاد،محمد دشتی نژادواسماعیل کهزادی

6)علوم اجتماعی:آقایان باغبانی،رضایی،جمالی وخلیفه

7)ریاضی:آقایان محمدی زاده،شکیبی نسب و عبدامامی

8)فیزیک:آقایان موسوی وکوفی

9)زیست:آقایان آورند،بندری واردشیری

10)شیمی:آقایان سیدطالب موسوی،سیدهادی موسوی،سیدمحمدکاظمی ویونس شرونی

علی (ع) در ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده : خوشبخت و رستگار کسی است که علم وعملش ،دوستی و دشمنیش ،گرفتن و رها کردنش ، سخن گفتن و سکوتش ،رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی برندارد.