دهه ی فجر بر همه فجرافرینان مبارک+اس ام اس

دهه ی فجر مبارک

موسایی بود که فرعون را در کام موج انقلاب، غرق کرد و “بنی اسلام” را به ساحل نجات “جمهوری اسلامی” رهنمون گردید،و آتش نمرودیان را گلستان خرم ساخت.
امام آمد،
و چراغ بادیه ی ظلمت شد، و خلیل حادثه ی ایمان.
“ذلت ایران” را به “عزت اسلام” مبدل ساخت و سرها و گردن ها را درمقابل ابرجنایتکاران، همچو قله های رفیع، برافراشته ساخت و برگه ی بدهکاری مستضعفین را در برابر قدرت های استکباری، به برگه های طلبکاری مبدل...

ادامه مطلب